Algemene Voorwaarden

Eenvoudig en transparant.
Wij hanteren geen kleine en verborgen lettertjes waardoor je voor verrassingen komt te staan en extra moet betalen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Mei 2019

A. Algemeen

Artikel 1. Toepassing van de algemene voorwaarden van de verkoper

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun contractuele verrichtingen uitsluitend geregeld worden door deze algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere en meer bepaald in de bestelbonnen van de koper of huurder, niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen.

Artikel 2. Bestellingen

a. De (door onze vertegenwoordigers opgenomen) bestellingen of aanvragen zijn slechts verbindend voor ons na onze schriftelijke orderbevestiging.
b. Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde de door de koper geplaatste bestelling of aanvraag geheel of gedeeltelijk te annuleren in het geval dat de door de koper gevraagde goederen niet zouden beschikbaar zijn bij onze fabrikant of leveranciers, zonder dat hij recht heeft op welk danige schadevergoeding ook.
c. In geval van annulatie van de bestelling of aanvraag door de koper, behouden wij ons het recht voor om overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling.
d. Wij behouden ons evenzeer het recht voor om de opgenomen bestellingen aanvragen te annuleren of van de koper een geschikte waarborg te eisen wanneer blijkt dat hij tekort komt aan zijn verbintenissen, hij zijn handtekening laat protesteren, hij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen, hij door onze factoring- of kredietverzekerings-maatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd, enz. of hij zich bevindt in één der toestanden voor de welke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet.

Artikel 3. Leveringen

a. De terminal wordt geleverd binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een volledig contractdossier, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Indien de terminal later wordt geleverd en dit niet gebeurde op vraag van de klant of niet het gevolg is van het afwezig zijn van de klant op de afgesproken plaats en datum, heeft de klant het recht de overeenkomst te verbreken zonder enige schadevergoeding.
b. In geval van overmacht buiten haar wil om is Corsio van alle verantwoordelijkheid ontslagen.
c. Corsio kan bij overmacht de bestelling of aanvraag annuleren zonder dat enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst kan geëist worden.
d. Als overmacht worden onder andere beschouwd: oorlog, brand, overstroming, ongevallen, stakingen, gedeeltelijke of volledige werkloosheid van de fabriek, iedere tussenkomst van de Overheid op economisch, financieel, douane of monetair gebied; deze gevallen gelden als voorbeeld en zijn geenszins limitatief.
e. Wanneer de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen behouden wij ons het recht voor om ofwel overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling.

Artikel 4. Aanvaarding

a. De koper dient de conformiteit bij ontvangst of installatie te controleren. Geen enkele klacht betreffende de levering zal weerhouden worden indien deze niet per aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen geschiedt, en alleszins voor de ingebruikname van de geleverde goederen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid uit hoofde van onze leveringen

a. Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreekse lichamelijke , materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte producten.
b. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leverancier.
c. Er wordt geen enkele waarborg gegeven op de onderdelen in glas, rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijk beschadigbare materialen.
d. Op batterijen wordt 3 (drie) maanden waarborg gegeven, vanaf leveringsdatum.
e. Corsio heeft een middelenverbintenis. Aldus kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld bij disfunctie of storing, te wijten aan storingen of mankementen van de elektriciteits-, internet- en andere telecommunicatiefaciliteiten of wijziging van deze.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

a. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van Corsio NV, behalve andere uitdrukkelijke overeenkomst.
b. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum.
c. Men wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.
d. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag.
e. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
f. Eventuele inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
g. Het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene voorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven.
h. Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat de koper tekort komt aan zijn verbintenissen, hij zijn handtekening laat protesteren, hij uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen, hij door onze factoring- of kredietverzekering-maatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd, enz. of hij zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen/service stop te zetten of van de eiser een geschikte waarborg te eisen.
i. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte

Artikel 7. Bevoegde Rechtbank

a. Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar.
b. De partijen komen uitdrukkelijk overeen elke tegenstrijdigheid, betwisting of geschil voor te leggen aan de Rechtbanken bevoegd voor de zetel van Corsio.
c. Op alle contracten is de Belgische wetgeving van toepassing.

B. Algemene voorwaarden bij verkoop

Artikel 1. Prijzen

a. Onze prijzen zijn volstrekt netto.
b. De prijzen zijn altijd zonder B.T.W. en andere fiscale lasten die steeds voor rekening van de koper zijn.

Artikel 2. Eigendomsvoorbehoud

a. Behoudens andersluidende overeenkomst behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte producten totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van alle eventuele rente en kosten.
b. Zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de eigenaar gewezen op de volgende verplichtingen:– hij dient het goed te gebruiken als een goede huisvader. Hij zal het met zorg behandelen, het beschermen tegen overbelasting, niet beschadigen en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het product bestemd is.– de eigenaar staat in voor alle risico’s, kosten en aansluitingen die het bezit of gebruik ervan meebrengen zoals belastingen, vergunningen, kosten elektriciteit, internet, enz.– de eigenaar zal het risico van verlies, diefstal, beschadiging, brand, enz. adequaat verzekeren ten eigen laste.
c. Indien de prijs of de overeengekomen afbetaling niet op de vervaldag is vereffend, hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en de bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen, tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van die goederen.
d. In geval van inbeslagname zal hij kennis geven van dit eigendomsvoorbehoud en de verkoper onmiddellijk verwittigen.e. Op programmatuur en software verkrijgt de eindgebruiker uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

Artikel 3. Service contract

a. Bij aankoop van een terminal is de koper verplicht om een serviceovereenkomst naar keuze af te sluiten.
b. De inhoud, modaliteiten en dekking worden in Artikel B4 beschreven.
c. Het servicecontract eindigt bij berichtgeving door de koper per email of aangetekend waardoor Corsio de netwerk toegang zal beëindigen binnen de 48 uur (2 dagen).
d. Bij beëindiging van het servicecontract worden de prestaties zoals beschreven in Artikel B4 niet meer geleverd.

Artikel 4. Tarieven service contract

a. Alle tarieven kunnen op 1 januari van elk jaar worden aangepast volgens volgende formule : nieuw bedrag = (oude bedrag) x (0,2 + 0,8 x (nieuwe index/start index)). De gebruikte index is deze verbonden aan de arbeidskosten en berekend door Agoria. De nieuwe index is deze van oktober van het jaar dat de indexering voorafgaat. De startindex is die van oktober van het jaar daarvoor. De gebruiker wordt hiervan voorafgaandelijk in kennis gesteld.
b. Corsio heeft het recht om de tarieven geheel of gedeeltelijk te herzien omwille van een gerechtvaardigde wijziging in de kostenstructuur. Corsio stelt de gebruiker hiervan 3 (drie) maand op voorhand schriftelijk in kennis. De gebruiker heeft het recht om de toepassing van deze nieuwe tarieven schriftelijk te weigeren. In voorkomend geval is Corsio gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding.

Adres

> Payment Center
   Oudestraat 111                     
   2630 Aartselaar

> Maatschappelijke zetel
   Zuidwendelaan 18
   2660 Antwerpen

Contacts

Email: support@corsio.be 
Telefoon: 03 550 39 39


Hier vindt u onze 
Algemene Voorwaarden 
Privacy beleid